Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Posted 6.02.20.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“

Дел.број 154

06.02.2020.год.

П а р а ћ и н

 

На основу члана 60. став.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник  РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину објављује:

 

 

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

Назив наручиоца:

Основна школа „Момчило Поповић Озрен“,  Параћин

 

Адреса наручиоца:

ул. Глождачки венац бр. 23а, 35250 Параћин

 

Интернет страница наручиоца:

www.mpo.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета- буџетски корисник

 

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Законом о енергетици.

 

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке су добра – Набавка електричне енергије - бр. 1/2020

Ознака из општег речника: 09310000.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

 

Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена“.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети на адреси наручиоца: Основна школа „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, ул. Глождачки венац бр. 23а, сваког радног дана од 9.00 до 13:00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда, на Порталу јавних набавки или интернет страници наручиоца www.mpo.edu.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, у затвореној и запечаћеној коверти, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте, понуђач уписује тачан назив и адресу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу ОШ „Момчило Поповић Озрен“,ул. Глождачки венац 23а, 35250 Параћин,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредностидобра  –електрична енергија, ЈНМВ бр.1/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.

Рок за подношење понуда је до 14.02.2020. године до 13:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти,  обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде, према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија, дана14.02.2020.год. у 13.15 часова у просторијама наручиоца. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени  представници подносилаца понуда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку наручиоца предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документима (лична карта, пасош и др.).

 

Оквирни рок за доношење одлуке:

Одлука о додели Уговора биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

 

Контакт (лице или служба):

Лице за контакт: Снежана Јовановић, тел/факс 035/564-977, адреса електронске поште: ozren9@mts.rs

Конкурсну документацију можете преузети кликом на линк:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА