Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 7.11.18.

Назив наручиоца:                       ОШ "Момчило Поповић Озрен"

Адреса наручиоца:                     Параћин, ул. Глождачки венац бр. 23а

Интернет страница наручиоца:  www.mpo.edu.rs

Врста наручиоца:                      Просвета

Врста предмета:                        Услуге

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, 

односно назив и ознака из општег речника набавке:

Израда пројектно-техничке документације спољног уређења дворишта ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину.

Read the rest of this entry »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Posted 30.10.18.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 1013

П а р а ћ и н

30.10.2018.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. бр. 1011 од 29.10.2018.год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

 

О Д Л У КУ 

о додели уговора

 

 

  1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу УПП „ЕНЏИ“ ДОО, Чика Љубина 5 из Параћина.
  2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.
Read the rest of this entry »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Posted 18.10.18.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Назив наручиоца: Основна школа „Момчило Поповић Озрен“,  Параћин

 

Адреса наручиоца: ул. Глождачки венац бр. 23а, 35250 Параћин

 

Интернет страница наручиоца: www.mpo.edu.rs

 

Врста наручиоца: Просвета

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

 

Врста предмета: Услуге

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

 

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

 

Израда пројектно-техничке документације спољног уређења дворишта школе

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 12.10.18.

На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА УСЛУГА, ред.бр. 02/2018

Превоз ученика  -

 

 

            Уговор о јавној набавци  услуга  - Превоз учениказакључен је са понуђачем Аутопревозник „Сара Милатовић“, предузетник, Крагујевац, Светозара Марковића бр. 101.  

Read the rest of this entry »

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ

Posted 30.09.18.

 

Летопис школе

школска 2017-2018. година

  

 

               Основна школа ,,Момчило Поповић Озрен'' у Параћину је образовно-васпитна установа која постоји од 1973. године, а у свом саставу има матичну школу у Параћину и издвојена одељења у Мириловцу и Лебини у којима се одвија настава за ученике од првог до четвртог разреда.

 У  школској  2017/2018. години наставу у матичној школи похађало је 802 ученикау 32 одељења; Издвојено одељење у Мириловцу имало је 8 ученика у неподељеној школи, а  oдељење у Лебини 14 ученика у два комбинована одељења . Укупан број ђака на нивоу школе био је  824,  а број одељења  35.Од ове школске године имамо две групе ученика у продуженом боравку.

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 11.09.18.

            На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - бр. 3/2018

           

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца; ОШ „Момчило Поповић Озрен“; ул. Глождачки венац бр.23а, 35250 Параћин; www.mpo.edu.rs;

Read the rest of this entry »

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - УЖИНА 2018/19

Posted 29.08.18.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 734/1

П а р а ћ и н

29.08.2018.год.

 

            На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор  ОШ ''Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у  поступку јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину  - ЈНМВ бр. 3/2018

Read the rest of this entry »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - УЖИНА 2018/19.

Posted 20.08.18.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“

Дел.број 683

20.08.2018.год.

П а р а ћ и н

 

На основу члана  60. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, објављује

  

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Назив наручиоца:

Основна школа „Момчило Поповић Озрен“,  Параћин

 

Адреса наручиоца:

ул. Глождачки венац бр. 23а, 35250 Параћин

 

Интернет страница наручиоца:

www.mpo.edu.rs

 

Врста наручиоца:

Установа - буџетски корисник

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Posted 19.06.18.

Назив наручиоца:                                    ОШ "Момчило Поповић Озрен"

Адреса наручиоца:                                   ул. Глождачки венац бр. 23а

Интернет страница наручиоца:                 www.mpo.edu.rs

Врста наручиоца:                                    Просвета

Врста поступка јавне набавке:                 Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:                                      Услуге

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Posted 18.06.18.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

 

Назив наручиоца:                                    ОШ "Момчило Поповић Озрен"

Адреса наручиоца:                                   ул. Глождачки венац бр. 23а

Интернет страница наручиоца:                 www.mpo.edu.rs

Врста наручиоца:                                    Просвета

Врста поступка јавне набавке:                 Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:                                      Услуге

Read the rest of this entry »