Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

Posted 25.03.19.

ЗКликом на наведени линк можете прегледати/преузети списак изабраних уџбеника за наредну школску годину:

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОДЛУКА О ПРЕДУЗИМАЊУ АКТИВНОСТИ

Posted 28.02.19.

ОСНОВНА ШКОЛА

„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ГЛОЖДАЧКИ ВЕНАЦ 23 А

ПАРАЋИН

ДЕЛ.БР.257

28.02.2019.

  

На основу члана 150 став 2 Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС.''бр.124/2012,14/15,68/15 ), након спроведеног поступка за доделу уговора у поступку   јавне набавке мале вредности - услуге – превоз ученика ОШ“Момчило Поповић Озрен“  Параћин, одговорно лице наручиоца - директор ОШ“Момчило Поповић Озрен“ у Параћину доноси

О Д Л У К У

Да се пре доношења Одлуке о поднетом захтеву  за заштиту права од стране групе понуђача из заједничке понуде дел.бр.188 од 18.02.2019. године, у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – превоз ученика 1/2019, ОРН- 60130000 – услуге друмског путничког превоза за посебне намене - процењене вредности 2.309.090,00 динара без урачунатог ПДВ-а:

Read the rest of this entry »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Posted 22.02.19.

ОШ“МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

Глождачки венац  23 а

ПАРАЋИН

ДЕЛ.БР.208

ДАТУМ:22.02.2019.

 

        На основу члана 108 Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС.''бр.124/2012,14/15,68/15 )  и Извештаја о стручној оцени понуда од стране  Комисије за јавну набавку, 2/2019 јавна набавка добара – електрична енергија , дел. број 201 од 20.02.2019. године а на основу критеријума најнижа понуђена цена, директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину дана 22.02.2019. године доноси

                                                               ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Read the rest of this entry »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Posted 9.02.19.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“

Дел.број 159

08.02.2019.год.

П а р а ћ и н

 

На основу члана 60. став.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник  РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину објављује:

 

 

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

Назив наручиоца:

Основна школа „Момчило Поповић Озрен“,  Параћин

 

Адреса наручиоца:

ул. Глождачки венац бр. 23а,35250 Параћин

 

Интернет страница наручиоца:

www.mpo.edu.rs

Read the rest of this entry »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

Posted 8.02.19.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац  бр.23а

 35250 Параћин

 Дел.број: 152

 07.02.2019.год.

 

На основу члана 60.став.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) , ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину објављује:

 

                                                  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА

 

Назив наручиоца:

Основна школа „Момчило Поповић Озрен“,  Параћин

 

Адреса наручиоца:

ул. Глождачки венац бр. 23 а,35250 Параћин

 

Интернет страница наручиоца:

www.mpo.edu.rs

Read the rest of this entry »

Обавештење о новој процедури уписа у први разред основне школе

Posted 30.01.19.

Кликом на слику документа можете прегледати или преузети Обавештење о новој процедури уписа у први разред основне школе:

Обавештење о упису

Read the rest of this entry »

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

Posted 29.01.19.

Финансијски извештај о раду школе за 2017. годину можете преузети овде:

Финансијски извештај 2017.

Read the rest of this entry »