Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ

Posted 31.12.19.

лРепублика Србија

ОШ“Момчило Поповић Озрен“

Дел.бр.1717

Датум:31.12.2019.

Параћин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Назив наручиоца: Основна школа „Момчило Поповић Озрен“

Адреса наручиоца: Глождачки венац 23 а,Параћин

Интернет страница наручиоца: www.mpo.edu.rs

Врста наручиоца: Просвета

Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

услуге извођења екскурзијe и  наставе у природи у школској 2019/2020 години ( по партијама) - јавна набавка у отвореном поступку 5/2019

Ознака из општег речника набавке: 63516000 – услуге организације путовања

 

Комплетан текст обавештења можете прочитати кликом на линк:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ