Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Питања и одговори у вези конкурсне документације за екскурзију и наставу у природи

Posted 8.11.19.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОШ“МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ДЕЛ.БР.1483

ДАТУМ:08.11.2019.

ПАРАЋИН

 

ПРЕДМЕТ: Захтев потенцјалног понуђача за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку – јавна набака услуга – услуге извођења екскурзије и наставе у природи у школској 2019/2020 години ( по партијама) јавна набавка 5/2019

 

Дана 07.11.2019. године примили смо захтев  путем e – maila, у складу са чл.63 став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) којим потенцијални понуђач тражи додатне информације или појашњења конкурсне документације за ЈН бр.5/2019 у отвореном поступку – јавна набака услуга – услуге извођења екскурзије и наставе у природи у школској 2019/2020 години ( по партијама), којим је постављено питање:

Код партије бр.10 настава у природи на Златибору стоји прво 7 ноћи 8 дана а у следећем реду време трајања наставе у природи 6 ноћи 7 дана. Можете ли нам рећи на колико ноћења је настава у природи за 2. разред?

На основу члана 63.став 3 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) обавештавамо Вас :

Наручилац је техничку исправку насталу приликом израде конкурсне документације у отвореном поступку – јавна набака услуга – услуге извођења екскурзије и наставе у природи у школској 2019/2020 години ( по партијама) јавна набавка 5/2019 објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 07.11.2019. године. Техничка исправка извршена је на следећи начин:

На страни 14/68 у  делу Партија 10 уместо:

Услуге извођења наставе у природи за ученике другог разреда у школској 2019/2020 години ( 8 дана, 7 ноћења – 7 пуних пансиона )

Путни правац: (аутобусом) Параћин – одредиште Златибор -  Параћин

Трајање наставе у природи: 6 ноћења 7 дана – креће се са ручком а завршава са доручком

 треба  да стоји:

Услуге извођења наставе у природи за ученике другог разреда у школској 2019/2020 години ( 8 дана, 7 ноћења – 7 пуних пансиона )

Путни правац: (аутобусом) Параћин – одредиште Златибор -  Параћин

Трајање наставе у природи: 7 ноћења 8 дана – креће се са ручком а завршава са доручком

 

Дана 07.11.2019. године примили смо захтев  путем e – maila, у складу са чл.63 став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) којим потенцијални понуђач тражи додатне информације или појашњења конкурсне документације за ЈН бр.5/2019 у отвореном поступку – јавна набака услуга – услуге извођења екскурзије и наставе у природи у школској 2019/2020 години ( по партијама), којим је постављено питање:

Као потенцијалном понуђачу молим Вас:

1)      Да нам доставите укупан број ученика близанаца по разредима јер нам је потребно у циљу калкулисања цене аранжмана

2)      Да нам одговорите на питање: Да ли дозвољавате да користећи искуство струке понуђачи могу да „ препакују“ композициј аранжмана по данима ( под условом да се реализује све што је наручилац захтевао) у циљу избегавања празног хода у реализацији аранжмана

На основу члана 63. став 3 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) обавештавамо Вас:

Број ученика близанаца по разредима  у школској 2019/2020 години је следећи:

  1. разред - 1(укупно 2 ученика)
  2. разред -2 (укупно 4 ученика)
  3. разред -1(укупно 2 ученика)
  4. у четвртом разреду нема ученика близанаца
  5. разред - 1( укупно 2 ученика)
  6. разред -4 ( укупно 8 ученика)
  7. разред -1 (укупно 2 ученика)
  8. разред -2 (укупно 4 ученика)

 

Наручилац није у могућности да мења аранжмане дефинисане конкурсном документацијом, обзиром да су исти саставни део Годишњег програма рада школе за школску 2019/2020 годину

Ова информација, сходно чл.63 став 3 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављује се у року од три дана од дана пријема захтева, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

 

                                                                    С поштовањем,

                                          Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 5/2019