Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Posted 2.03.18.

ОШ “Момчило Поповић Озрен“

Дел. број 187

28.02.2018.год.

Параћин

 

            На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и дела V тач. 15. конкурсне документације Наручиоца Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, директор ОШ „Момчило Поповић Озрен“, доноси

 

ОДЛУКУ

о измени уговора у поступку јавне набавке мале вредности - услуга превоза ученика ОШ „Момчило Поповић Озрен“,  редни број набавке 01/2017

 

 

  1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Момчило Поповић Озрен“, ул. Глождачки венац бр.23а, 35250 Параћин;
  2. Врста наручиоца: установа-основна школа;
  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга превоза ученика ОШ „Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, на релацији Параћин-Лебина-Мириловац и обратно за период 01.03.2017. до 28.02.2018.год. назив и ознака из општег речника набавке: 60130000 – Услуге друмског путничког превоза за посебне намене;
  4. Првобитна вредност уговора, износи  1.887.000,00 динара, без ПДВ-а;
  5. Измењена вредност уговора, 1.978.800,00 динара, без ПДВ-а;
  6. Објективни разлози за измену уговора: у делу V, тач. 15. – „Измене током трајања уговора“, Наручилац је предвидео да може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, односно дозволити промену укупне цене, у случају евентуалног повећања броја наставних дана, с тим да се вредност уговора, односно укупна цена превоза може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. ст. 1. Закона о јавним набавкама, па како су наступиле објективне околности, из напред поменутих разлога, због којих уговор за 2018. годину није могао бити закључен, то је донета одлука о измени уговора.

 

                                                                                                     Директор Школе,

                                                                               Соња Миљковић,проф.педагогије