Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 2.03.18.

На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и чл. 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

OЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ДОБАРА, ред.бр. 1/2018

-        Електрична енергија  -

 

 

            Уговор о јавној набавци добараЕлектрична енергијa,закључен је са понуђачем ЈП „ЕПС“, ул Царице Милице бр. 2, Београд.

    Уговор о јавној набавцидобараЕлектрична енергијa, закључен је са понуђачем ЈП „ЕПС“, ул Царице Милице бр. 2, Београд. 

 

     1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца; ОШ „Момчило Поповић Озрен“; ул. Глождачки венац бр.23а, 35250 Параћин; www.mpo.edu.rs;

     2. Врста наручиоца: буџетски корисник-просвета;

     3. Опис предмета набавке: добра – електрична енергија;  назив и ознака из општег речника набавке: 09310000;

     4. Уговорена вредност: 5,67 дин. по kwh, без ПДВ-а, тј. 6,80 дин. по kwh, са ПДВ-ом, односно укупнo 700.000,00 дин. без ПДВ-а;

     5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена;

     6. Број примљених понуда: 1 (једна);

     7. Понуђена цена: највиша5,67 дин. по kwh, без ПДВ-а;

                            најнижа5,67 дин. по kwh, без ПДВ-а.;

8. Понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша – 5,67 дин. по kwh;

                                                                    најнижа – 5,67 дин. по kwh;

9.   Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.02.2018.год.;

10. Датум закључења уговора: 26.02.2018.год.;

11. Основни подаци о добављачу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, ул Царице Милице бр. 2, Београд, ПИБ: 103920327, матични број: 20053658;

12.   Период важења уговора: од 01.03.2018.год. до 28.02.2019. год.