Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

Posted 20.02.20.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“

ул. Глождачки венац 23а

Дел.број 181

19.02.2020.год.

П а р а ћ и н

 

            На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда, дел. бр. 178 од 18.02.2020. год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

I У поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2020 –  јавна набавка услуга – превоз ученика на релацији Параћин-Мириловац-Лебина и обратно, за наручиоца ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, уговор се додељује понуђачу „Еуро-лин“ Д.О.О., ул. Томе Живановића 129, Параћин.

II Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 О б р а з л о ж е њ е

 

Одлуком директора бр. 158 од 06.02.2020.год. покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуге превоза ученика ОШ ''Момчило Поповић Озрен'' на релацији Параћин-Мириловац-Лебина и обратно.

            Благовремено, тј. до дана 18.02.2020.год. до 11.00 часова достављене  су понуде следећих  понуђача:

Р.бр.                                Назив понуђача                 Датум            Час     

1. Дел.бр.176      ''Еу  ро-лин '' Д.О.О. Параћин       18.02.2020.      10.50  

 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда дана 18.02.2020.год., са почетком у 11.30 часова и саставила Извештај о стручној оцени понуда, дел. бр. 178 од 18.02.2020.год., у коме је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке је услуга превоза ученика ОШ „Момчило Поповић Озрен,'' на релацији Параћин-Мириловац-Лебина и обратно, за период од 01.03.2020. год. до 28.02.2021.год.

Процењена вредност јавне набавке је 1.909.090,00 динара, без ПДВ-а.

Неблаговремених понуда није било.

Основни подаци о понуђачу: ''Еуро-лин'' Д.О.О. Параћин, ул. Томе Живановића 129; матични број 17118854,  ПИБ 101099108.

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена''. 

 

 

 

Понуђачи су  у својим понудама  дали следеће  цене:

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

1.

''Еуро-лин '' Д.О.О. Параћин

10.600,00 по дану ангажовања

11.660,00 по дану ангажовања

 

Увидом у наведену понуду, Комисија је  констатовала  да је понуђач понудио јединичну цену у износу од 10.600,00, по дану, без урачунатог ПДВ-а, односно јединичну цену у износу од 11.660,00 дин., по дану, са урачунатим ПДВ-ом, да понуда испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом наручиоца и да је као таква прихватљива и најповољнија.

На основу наведеног, Комисија предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе одлуку о додели уговора, којом се уговор у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2/2020 – превоз ученика, додељује понуђачу ''Еуро-лин'' Д.О.О. Параћин, ул. Томе Живановића 129.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије, па је на основу законског овлашћења, донело одлуку о додели уговора, као у диспозитиву, којом се уговор додељује понуђачу ''Еуро-лин'' Д.О.О. Параћин, ул. Томе Живановића 129.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке, понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 

                                                                                                              ДИРЕКТОР,

                                                                          Небојша Милисављевић, проф. разр. наст.