Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Posted 19.02.20.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел. број 179

П а р а ћ и н

18.02.2020.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда, дел. бр. 175 од 14.02.2020. год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

I У поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2020 –  јавна набавка добара - електрична енергија, за наручиоца Основна школа „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, уговор се додељује понуђачу ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска 13 Београд.

II Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 О б р а з л о ж е њ е

Наручилац ОШ „Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, ул. Глождачки венац 23а, дана 05.02.2020. године, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 151, за јавну набавку добара – електрична енергија, у периоду од 01.03.2020. год. до 28.02.2021. године, ред. бр. ЈНМВ - 1/2020 и Решење о образовању Комисије за предметну јавну набавку, дел.бр. 152 од 05.02.2020. год.

Позив за подношење понуде, објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 06.02.2020. године.

     Средства за јавну набавку предвиђена су Финансијским планом прихода и расхода за 2020.год., на позицији  421211 и у Плану јавних набавки ОШ „Момчило Поповић Озрен“ за 2020. год., под бр. 1.1.1.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, дел. број 173 од 14.02.2020. године, Комисија за предметну јавну набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 175 од 14.02.2020.год.

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавкебр. 1/2020 су добра  – набавка електричне енергије за потпуно снабдевање  - ознака из ОРН: 09310000 – електрична енергија, за период од 01.03.2020. –28.02.2021. године, од 00:00 h до 24:00 h.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

Процењена вредност јавне набавке: 666.666,67 динара без  урачунатог ПДВ-а.

Основни подаци о понуђачима:

Благовремено, до 14.02.2020. године до 13:00 часова, пристигла је понуда понуђача ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска 13 Београд (адреса за пријем поште Макензијева бр. 37 Београд), матични број понуђача 20053658, ПИБ 103920327, заведена под дел.бројем 172 од 13.02.2020. год.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: није било неблаговремених и неприхватљивих понуда.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

До 14.02.2020. године до 13:00 часова пристигла је понуда понуђача ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска 13 Београд, матични број понуђача 20053658, ПИБ 103920327, заведена код наручиоца, под дел. бројем 172 од 13.02.2020. год.

Увидом у наведену понуду, Комисија је  констатовала  да је понуђач понудио јединичну цену у износу од 6,59 дин./kwh, без урачунатог ПДВ-а, односно јединичну цену у износу од 7,91 дин./kwh, са урачунатим ПДВ-ом и да понуда испуњава све услове предвиђене конкурсном документацијом наручиоца и Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Комисија констатује да је понуда понуђача ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска 13 Београд, (адреса за пријем поште Макензијева бр. 37 Београд), дел. број 172 од 13.02.2020. год. -прихватљива.

Назив понуђача коме се додељује уговор:

На основу наведеног, Комисија за предметну јавну набавку, предлаже одговорном лицу наручиоца да донесе одлуку о додели уговора, којом се уговор у поступку јавне набавке мале вредности добара, бр. 1/2020 – електрична енергија, додељује понуђачу ЈП ЕПС Београд, ул. Балканска 13 Београд (адреса за пријем поште Макензијева бр. 37 Београд), матични број понуђача 20053658, ПИБ 103920327.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије, па је на основу законског овлашћења, донело одлуку о додели уговора, којом се уговор додељује понуђачу ЈП ЕПС Београд, ул Балканска 13, Београд.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке, понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

                                                                                                              ДИРЕКТОР,

                                                                        Небојша Милисављевић, проф.разр.наст

Скен потписане одлуке можете прегледати кликом на линк:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА