Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Posted 22.02.19.

ОШ“МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

Глождачки венац  23 а

ПАРАЋИН

ДЕЛ.БР.208

ДАТУМ:22.02.2019.

 

        На основу члана 108 Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС.''бр.124/2012,14/15,68/15 )  и Извештаја о стручној оцени понуда од стране  Комисије за јавну набавку, 2/2019 јавна набавка добара – електрична енергија , дел. број 201 од 20.02.2019. године а на основу критеријума најнижа понуђена цена, директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину дана 22.02.2019. године доноси

                                                               ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

I У  поступку јавне набавке мале вредности 2/2019 –  јавна набавка добара - електрична енергија  за наручиоца Основна школа „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину ( процењена вредност  набавке 679 207,00 динара без  урачунатог ПДВ) уговор се додељује понуђачу „ЈП ЕПС Београд“ ул.Балканска 13 Београд, адреса за пријем поште Макензијева бр.37 Београд; Матични број понуђача 20053658  ПИБ 103920327  кога заступа директор Милорад Грчић, дел.број 195 од 19.02.2019. који је понудио јединичну цену у износу од 6,98 динара по kwh без урачунатог ПДВ-а односно јединичну цену у износу од 8,38 динара по kwh са урачунатим ПДВ-ом.

II Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

                                                       О б р а з л о ж е њ е

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 2/2019су добра  – набавка електричне енергије за потпуно снабдевање –Ознака из ОРН: 09310000 – електрична енергија

Предметна јавна набавка – набавка електричне енергије, спроводи се за период од 01.03.2019. –29.02.2020. године од 00:00 h до 24:00 h.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

 

Процењена вредност јавне набавке је укупно 679 207,00 динара без  урачунатог ПДВ

Критеријум за доделу уговора:

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на интернет старници школе: www.mpo.edu.rsи на Порталу јавних набавки дана 08.02.2019.године

 

Основни подаци о понуђачима:

Благовремено до 20.02.2019. године од 13:00 часова пристигла је понуда понуђача „ЈП ЕПС Београд“ ул.Балканска 13 Београд, адреса за пријем поште Макензијева бр.37 Београд; Матични број понуђача 20053658  ПИБ 103920327  кога заступа директор Милорад Грчић, дел.број 195 од 19.02.2019.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 20.02.2019. године са почетком у 13:15 часова до 13:25 часова.

Увидом у наведену понуду Комисија је  констатовала  да је  понуђач понудио јединичну цену у износу од 6,98 динара по kwh без урачунатог ПДВ-а односно јединичну цену у износу од 8,38 динара по kwh са урачунатим ПДВ-ом и да понуда испуњава све услове предвиђене Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и конкурсном документацијом.

Комисија констатује да је понуда понуђача „ЈП ЕПС Београд“ ул.Балканска 13 Београд, адреса за пријем поште Макензијева бр.37 Београд ; Матични број понуђача 20053658  ПИБ 103920327  кога заступа директор Милорад Грчић, дел.број 195 од 19.02.2019. – прихватљива.

 

На основу наведеног, Комисија je предложила одговорном лицу наручиоца да донесе одлуку о додели уговора којом се уговор у поступку јавне набавке мале вредности 2/2019 – набавка добара електрична енергија - додељује понуђачу:

 

„ЈП ЕПС Београд“ ул.Балканска 13 Београд , адреса за пријем поште Макензијева бр.37 Београд; Матични број понуђача 20053658  ПИБ 103920327  кога заступа директор Милорад Грчић, дел.број 195 од 19.02.2019.

 

 Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави  на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије у поступку јавне набавке 2/2019 – набавка добара електрична енергија па је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора како гласи у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев  за заштиту права подноси  се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 

 

                                                                                                             Директор

                                                                                         Соња Миљковић,проф.педагогије

 

 Оригинални потписани документ можете видети кликом на линк:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА