Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОДЛУКА О ПРЕДУЗИМАЊУ АКТИВНОСТИ

Posted 28.02.19.

ОСНОВНА ШКОЛА

„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ГЛОЖДАЧКИ ВЕНАЦ 23 А

ПАРАЋИН

ДЕЛ.БР.257

28.02.2019.

  

На основу члана 150 став 2 Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС.''бр.124/2012,14/15,68/15 ), након спроведеног поступка за доделу уговора у поступку   јавне набавке мале вредности - услуге – превоз ученика ОШ“Момчило Поповић Озрен“  Параћин, одговорно лице наручиоца - директор ОШ“Момчило Поповић Озрен“ у Параћину доноси

О Д Л У К У

Да се пре доношења Одлуке о поднетом захтеву  за заштиту права од стране групе понуђача из заједничке понуде дел.бр.188 од 18.02.2019. године, у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга – превоз ученика 1/2019, ОРН- 60130000 – услуге друмског путничког превоза за посебне намене - процењене вредности 2.309.090,00 динара без урачунатог ПДВ-а:

 

Аутопревозник Сара Милатовић пр, Светозара Марковића бр.101/35 Крагујевац, Матични број 63138045 ПИБ 107995219 кога заступа прокурист Влатко Милатовић

Радња за превоз путника 038 – RED TAXI,Љубиша Банђур пр Параћин, 27 марта 194 Параћин, Матични број 54937792 ПИБ 102141777 кога заступа Љубиша Банђур

“Дуга –Прим“ доо Крагујевац – привредно друштво за превоз путника и робе у друмском саобраћају, Војводе Мишића 2, Матични број 20383798 ПИБ 105456089 кога заступа Данијела Благојевић;

 

коју према споразуму   о заједничком наступу за јавну набавку бр.1/2019 приложеном у понуди дел.бр.188 од 18.02.2019. године,  заступа  понуђач Аутопревозник Сара Милатовић пр, Светозара Марковића бр.101/35 Крагујевац, кога заступа прокурист Влатко Милатовић,  члан групе који је носилац посла -  који заступа групу понуђача пред наручиоцем , који је наручилац примио дана 27.02.2019. године дел.бр. 247 закључи уговор о јавној набавци мале вредности -  превоз ученика ОШ“Момчило Поповић Озрен“ на релацији Параћин – Мириловац – Лебина – Параћин са понуђачем „ЕURO –LIN“ ДОО Параћин, предузеће за саобраћај, трговину и остале делатности, Томе Живановића 129 Параћин, Матични број 17118854, ПИБ 101099108 кога заступа  директор Душан Милетић, чија је понуда по одлуци о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга – превоз ученика 1/2019 применом критеријума најнижа понуђена цена оцењена као најповољнија, са понуђеном ценом у износу од 1.313.500,00 динара без ПДВ-а.

Како је наручилац утврдио да је предметни захтев за заштиту права  непотпун јер не садржи све елементе прописане чланом 151 Закона о јавним набавкама односно да не садржи потврду о уплати таксе из члана 156 став 1 тачка 6) Закона о јавним набавкама, наручилац ће поступити у складу са чланом 59 Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) а у вези са чланом 148 став 5 Закона о јавним набавкама.

 

Свако даље задржавање активности Наручиоца у поступку јавне набавке, односно закључења и извршења уговора у предметној јавној набавци проузроковало би велике тешкоће у раду и пословању наручиоца а које би се огледале у немогућности организовања превоза ученика старијих разреда на релацији Параћин – Мириловац –Лебина - Параћин који у матичној Школи у Параћину похађају наставу од петог до осмог разреда, па самим тим и присуствовања ученка настави, што би довело до  угрожавања уставних и законских  права ученика да редовно прате наставу – право на образовање ,а које активности су несразмерне вредности јавне набавке.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Наручилац ОШ“Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности 1/2019 - услуге -  превоза ученика ОШ“Момчило Поповић Озрен“ ,ОРН - 60130000 – услуге друмског путничког превоза за посебне намене - процењене вредности 2.309.090,00 динара без урачунатог ПДВ-а, одлуком  о додели уговора дел.бр.199 од 20.02.2019. године, доделио уговор понуђачу „EURO-LIN“ доо Параћин, предузеће за саобраћај, трговину и остале делатности, Томе Живановића 129 Параћин, Матични број 17118854, ПИБ 101099108 кога заступа  директор Душан Милетић, чија је понуда заведена под дел.бројем 190 од 18.02.2019. а која је применом критеријума најнижа понуђена цена оцењена као најповољнија са понуђеном ценом у износу од 1.313.500,00 динара без ПДВ-а.

Дана 27.02.2018. године од стране групе  понуђача из заједничке понуде дел.бр. 188 од 18.02.2019. године:

 

Аутопревозник Сара Милатовић пр, Светозара Марковића бр.101/35 Крагујевац, Матични број 63138045 ПИБ 107995219 кога заступа прокурист Влатко Милатовић

Радња за превоз путника 038 – RED TAXI,Љубиша Банђур пр Параћин, 27 марта 194 Параћин, Матични број 54937792 ПИБ 102141777 кога заступа Љубиша Банђур

“Дуга –Прим“ доо Крагујевац – привредно друштво за превоз путника и робе у друмском саобраћају, Војводе Мишића 2, Матични број 20383798 ПИБ 105456089 кога заступа Данијела Благојевић;

 

 коју према споразуму   о заједничком наступу за јавну набавку бр.1/2019 приложеном у понуди дел.бр.188 од 18.02.2019. године,  заступа  понуђач Аутопревозник Сара Милатовић пр, Светозара Марковића бр.101/35 Крагујевац кога заступа прокурист Влатко Милатовић,  члан групе који је носилац посла -  који заступа групу понуђача пред наручиоцем,

 

наручилац је примио захтев за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки, дел.бр.247 од 27.02.2019.године.

Како је наручилац утврдио да је предметни захтев за заштиту права  непотпун јер не садржи све елементе прописане чланом 151 Закона о јавним набавкама односно да не садржи потврду о уплати таксе из члана 156 став 1 тачка 6) Закона о јавним набавкама, наручилац ће поступити у складу са чланом 59 Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) а у вези са чланом 148 став 5 Закона о јавним набавкама.

 

 Како би свако даље задржавање активности Наручиоца у поступку јавне набавке, односно закључења и извршења уговора у предметној јавној набавци проузроковало  велике тешкоће у раду и пословању наручиоца а које би се огледале у немогућности организовања превоза ученика старијих разреда релацији Параћин – Мириловац –Лебина- Параћин који у матичној Школи у Параћину похађају наставу од петог до осмог разреда, па самим тим и присуствовања ученика настави, што би довело до  угрожавања уставних и законских  права ученика да редовно прате наставу – право на образовање, а које активности су несразмерне вредности јавне набавке то је одлучено као у диспозитиву одлуке.

На основу члана 150 став 7 Закона о јавним набавкама одлуку о предузимању активности  из члана 150 став 1  - закључење уговора у поступку јавне набавке мале вредности 1/2019 – набавка услуга – превоз ученика,наручилац ће без одлагања доставити Републичкој комисији и објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни.

 

                                                                                                                Директор

                                                                                        Соња Миљковић,проф.педагогије

Оригинални потписани документ можете погледати или преузети кликом на линк:

ОДЛУКА О ПРЕДУЗИМАЊУ АКТИВНОСТИ

  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА