Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Обавештење о добровољном пријављивању за вакцинацију против COVID-19

Posted 15.01.21.

 

Обавештавамо све заинтересоване да кликом на линк испод обавештења можете попунити упитник којим исказујете заинтересованост за вакцинацију против корона вируса COVID-19. 

Попуњавањем једноставног упитника исказујете интересовање да примите вакцину против COVID-19.

Попуњавањем упитника и слањем захтева не дајете сагласност за вакцинацију, већ искључиво исказујете интересовање. Сагласност за вакцинацију је документ који се потписује код лекара и уколико се одлучите да се вакцинишете тај документ ћете тамо потписати.

У сваком тренутку своје исказано интересовање можете да промените или обришете.

 

Линк за пријаву

Read the rest of this entry »

Обавештење о измени Плана писмених провера за школску 2020/2021. годину

АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ

Posted 9.09.20.

 

 

Позивамо све ученике наше школе да попуне упитник како бисмо на основу анализе резултата ове анкете сачинили квалитетнији Програм заштите од насиља. Хвала!!!

Read the rest of this entry »

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ

Posted 31.08.20.

Оперативни план организације и реализације наставе за време трајања пандемије Ковид-19 можете погледати кликом на линк:

 Оперативни план организације и реализације наставе

Read the rest of this entry »

ИЗМЕНЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА У 2020/21. ГОДИНИ

Posted 31.08.20.

У школској 2020/21. години долази до измене школског програма за први, трећи, седми и осми разред. Кликом на линкове испод текста можете погледати садржај ових измена:

 

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 13.07.20.

На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - бр. 3/2020

           

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца; ОШ „Момчило Поповић Озрен“; ул. Глождачки венац бр.23а, 35250 Параћин; www.mpo.edu.rs;

2. Врста наручиоца: буџетски корисник.

3. Опис предмета набавке: набавка добара - ужина за ученике за шк. 2020/2021.год.; назив и ознака из општег речника набавке: 15000000.

Read the rest of this entry »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА УЖИНА 2020/21.

Posted 29.06.20.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 517

П а р а ћ и н

29.6.2020.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'',бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. бр. 505 од 26.6.2020.год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

О Д Л У КУ 

о додели уговора

 

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Centrex PN Group“ ДОО, Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7 – за партије 1,2,3 и 6, а понуђачу  „СТР „Златни Делишес“, Параћин, Стефана Лазаревића 1 - за партије 4 и 5.

2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

Read the rest of this entry »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УЖИНУ 2020/21.

Posted 18.06.20.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“

Дел.број 426

18.06.2020.год.

П а р а ћ и н

 

На основу члана  60. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, објављује

 

  

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

Назив наручиоца:

Основна школа „Момчило Поповић Озрен“,  Параћин

 

Адреса наручиоца:

ул. Глождачки венац бр. 23а, 35250 Параћин

 

Интернет страница наручиоца:

www.mpo.edu.rs

Read the rest of this entry »

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

Posted 21.04.20.

Данас на седници Наставничког већа усвојена је листа уџбеника за школску 2020/21. годину.

 

Због ванредног стања, школа није у могућности да много помогне у процесу лакше набавке уџбеника.
Зато вам преносимо допис књижаре „Фокус“, која је и ранијих година била један од највећих и најпоузданијих сарадника, и вама родитељима а и школи, око набавке и дистрибуције уџбеника.
Власник књижаре је предложио следеће:

Read the rest of this entry »