Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Распоред наставе можете наћи на сајту https://www.rasporednastave.gov.rs/

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 13.07.20.

На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - бр. 3/2020

           

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца; ОШ „Момчило Поповић Озрен“; ул. Глождачки венац бр.23а, 35250 Параћин; www.mpo.edu.rs;

2. Врста наручиоца: буџетски корисник.

3. Опис предмета набавке: набавка добара - ужина за ученике за шк. 2020/2021.год.; назив и ознака из општег речника набавке: 15000000.

Read the rest of this entry »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА УЖИНА 2020/21.

Posted 29.06.20.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 517

П а р а ћ и н

29.6.2020.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'',бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. бр. 505 од 26.6.2020.год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

О Д Л У КУ 

о додели уговора

 

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Centrex PN Group“ ДОО, Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7 – за партије 1,2,3 и 6, а понуђачу  „СТР „Златни Делишес“, Параћин, Стефана Лазаревића 1 - за партије 4 и 5.

2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

Read the rest of this entry »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УЖИНУ 2020/21.

Posted 18.06.20.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“

Дел.број 426

18.06.2020.год.

П а р а ћ и н

 

На основу члана  60. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, објављује

 

  

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

Назив наручиоца:

Основна школа „Момчило Поповић Озрен“,  Параћин

 

Адреса наручиоца:

ул. Глождачки венац бр. 23а, 35250 Параћин

 

Интернет страница наручиоца:

www.mpo.edu.rs

Read the rest of this entry »

ИЗАБРАНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

Posted 21.04.20.

Данас на седници Наставничког већа усвојена је листа уџбеника за школску 2020/21. годину.

 

Због ванредног стања, школа није у могућности да много помогне у процесу лакше набавке уџбеника.
Зато вам преносимо допис књижаре „Фокус“, која је и ранијих година била један од највећих и најпоузданијих сарадника, и вама родитељима а и школи, око набавке и дистрибуције уџбеника.
Власник књижаре је предложио следеће:

Read the rest of this entry »

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ О УЧЕЊУ НА ДАЉИНУ

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ

Posted 7.04.20.

Молимо Вас да попуните упитник о настави на даљину кликом на линк:

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ

Read the rest of this entry »

ОНЛАЈН САЈТ ЗА УЧЕЊЕ ВЕРОНАУКЕ

СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ - ПОДРШКА ЗА РОДИТЕЉЕ

ДА СЕ ПОДСЕТИМО - КАКО ДА ШТО УСПЕШНИЈЕ УЧИШ

ДОПИС МНПТР У ВЕЗИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

Posted 16.03.20.

   Министарство просвете, науке и технолошког развоја издало је упутство за реализацију наставе у току трајања ванредног стања.

    Предвиђено је више различитих начина реализације наставе и провере постигнућа на даљину, о чему ће Вас школа благовремено обавештавати путем сајта и фејсбук странице школе.

        За сада ту су лекције за ученике које ће бити емитоване на 3. програму РТС-а и на порталу РТС планета, са чијим садржајем и распоредом се можете упознати на сајту https://www.rasporednastave.gov.rs/ (уколико сајт још увек није активан, пробајте касније)

Read the rest of this entry »