Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА УЖИНА 2020/21.

Posted 29.06.20.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 517

П а р а ћ и н

29.6.2020.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'',бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. бр. 505 од 26.6.2020.год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

О Д Л У КУ 

о додели уговора

 

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Centrex PN Group“ ДОО, Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7 – за партије 1,2,3 и 6, а понуђачу  „СТР „Златни Делишес“, Параћин, Стефана Лазаревића 1 - за партије 4 и 5.

2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

                                                             

О б р а з л о ж е њ е

 

Наручилац ОШ „Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, ул. Глождачки венац 23а, дана 16.6.2020. године, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 420, за јавну набавку добара бр. 3/2020 – ужина за ученике за шк. 2020/2021.год.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 18.6.2020.године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 503 од 26.6.2020. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 505 од 26.6.2020.год.

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће:

 

1) Врста предмета јавне набавке: добра-ужина за ученике за шк. 2020/2021. год.;

 

2) Процењена вредност јавне набавке: 1.083.333,00 динара; ознака из општег речника набавки -  15000000;

 

3) Основни подаци о понуђачима: до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца, приспеле су понуде следећих понуђача, и то: понуђач „СТР „Златни Делишес“, Параћин, Стефана Лазаревића 1, заведена под дел. бројем 501 од 26.6.2020.год. и „Centrex PN Group“ ДОО, Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7, заведена под дел. бројем 502 од 26.6.2020.год.;

 

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: нема понуда које су одбијене, па сам тим ни разлога за њихово одбијање, обзиром да су поднете понуде прихватљиве;

 

5) Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Понуђачи су дали следеће цене, и то:

 

-за партију 1:

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а

1.

„Centrex PN Group“ ДОО Параћин

879,47 дин.

-за партију 2:

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а

1.

„Centrex PN Group“ ДОО Параћин

360,74 дин.

-за партију 3:

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а

1.

„Centrex PN Group“ ДОО Параћин

704,16 дин.

-за партију 4:

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом

1.

СТР „Златни Делишес“ Параћин

61,50 дин.

2.

„Centrex PN Group“ ДОО Параћин

135,00 дин.

-за партију 5:

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом

1.

СТР „Златни Делишес“ Параћин

133,25 дин.

2.

„Centrex PN Group“ ДОО Параћин

400,00 дин.

-за партију 6:

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом

1.

СТР „Златни Делишес“ Параћин

166,67 дин.

2.

„Centrex PN Group“ ДОО Параћин

162,50 дин.

 

6) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача:

- за партију 1 – уговор се додељује „Centrex PN Group“, ДОО, Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7, који је понудио укупну цену, без ПДВ-а – 879,47 дин..;

- за партију 2 - уговор се додељује „Centrex PN Group“, ДОО, Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7, који је понудио укупну цену, без ПДВ-а – 360,74 дин..

- за партију 3 - уговор се додељује понуђачу „Centrex PN Group“, ДОО, Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7, који је понудио укупну цену, без ПДВ-а – 704,16 дин.

- за партију 4 - уговор се додељује понуђачу „СТР „Златни Делишес“, Параћин, Стефана Лазаревића 1, који је понудио укупну цену, без ПДВ-а - 61,50 дин.

- за партију 5 - уговор се додељује понуђачу „СТР „Златни Делишес“, Параћин, Стефана Лазаревића 1, који је понудио укупну цену, без ПДВ-а – 133,25 дин.

- за партију 6 - уговор се додељује понуђачу „Centrex PN Group“, ДОО, Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7, који је понудио укупну цену, без ПДВ-а - 162,50 дин.

              Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, па је на основу законског овлашћења, донело одлуку о додели уговора, као у тач. 1. изреке одлуке.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 

 

         

                                                                                                            ДИРЕКТОР,

                                                                        Небојша Милисављевић, проф.разр.наст.