Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

Posted 8.02.19.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац  бр.23а

 35250 Параћин

 Дел.број: 152

 07.02.2019.год.

 

На основу члана 60.став.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) , ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину објављује:

 

                                                  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА

 

Назив наручиоца:

Основна школа „Момчило Поповић Озрен“,  Параћин

 

Адреса наручиоца:

ул. Глождачки венац бр. 23 а,35250 Параћин

 

Интернет страница наручиоца:

www.mpo.edu.rs

Врста наручиоца:

Просвета- буџетски корисник

 

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

Врста предмета:

 

Предмет јавне набавке број 1/2019je услугa превоза ученика за период од 01.03.2019. године до 29.02.2020. године.

Ознака из општег речника: Услуге друмског путничког превоза за посебне намене – 60130000.

Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Партије:

Предметна набавка није обликована по партијама

Критеријуми, елементи критеријума за доделу уговора:

 

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом  критеријума  најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

 

Конкурсна документација може се преузети на адреси наручиоца: Основна школа „Момчило Поповић Озрен“  35250 Параћин, ул. Глождачки венац бр. 23а, сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда, на Порталу јавних набавки или интернет страници наручиоца www.mpo.edu.rs.

Конкурсну документацију можете преузети кликом на линк:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:

 

Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Основна школа „Момчило Поповић Озрен“  35250 Параћин, ул. Глождачки венац бр. 23а или непосредно (лично) у секретаријату школе, са назнаком „Понуда за јавну набавку услуга – превоз ученика ЈН бр.1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте, понуђач уписује тачан назив и адресу.

Рок за подношење понуда је до 18.02.2019. године до 13.00 часова.

 

 

Место, време и начин отварања понуда:

 

Јавно отварање понуда одржаће се 18.02.2019.год. у 13.30 часова у просторијама наручиоца. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени  представници подносилаца понуда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документима (лична карта, пасош и др.)

 

Рок за доношење одлуке:

 

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора – 3 (три)  дана од дана отварања понуда.

 

Контакт (лице или служба):

Лице за контакт: Снежана Јовановић, тел/факс 035/564-977, адреса електронске поште: sekretar.mpo@gmail.com

 

 

Конкурсну документацију можете преузети кликом на линк:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА