Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ

Posted 29.10.19.

 

 На основу члана 55, члана 57. став 2. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.1430 од 25.10.2019. године и решења о образовању комисије за јавну набавку услуга извођења екскурзијe и  наставе у природи у школској 2019/2020 години ( по партијама) у  отвореном поступку дел.бр.1431 од 25.10.2019. године Основна школа“Момчило Поповић Озрен“ Глождачки венац 23 а,35250 Параћин објављује

 

 

Позив  за подношење понуда за јавну набавку услуга -услуге  извођења екскурзијe и  наставе у природи у школској 2019/2020 години ( по партијама) у  отвореном поступку јавна набавка 5/2019

 

Назив наручиоца: Основна школа“Момчило Поповић Озрен“

Адреса наручиоца: Глождачки венац 23 а, 35250 Параћин

Интернет страница наручиоца: www.mpo.edu.rs

Врта наручиоца: просвета

Врста поступка јавне набавке:отворени поступак

Врста предмета : услуге

За добра и услуге:опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

набавка услуга -услуге  извођења екскурзијe и  наставе у природи у школској 2019/2020 години ( по партијама) у  отвореном поступку јавна набавка 5/2019 ОРН: 63516000 – услуге организације путовања

Предметна набавка обликована је у 12 партија:

 

Партија 1: услуге извођења  једнодневне екскурзије за ученике првог разреда у школској 2019/2020 години

Партија 2: услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике другог разреда у школској 2019/2020 години

Партија 3: услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике трећег разреда у школској 2019/2020 години

Партија 4: услуге извођења једнодневне  екскурзије за ученике четвртог разреда у школској 2019/2020 години

Партија 5: услуге извођења дводневне екскурзије за ученике петог разреда у школској 2019/2020 години

Партија 6: услуге извођења дводневне екскурзије за ученике шестог разреда у школској 2019/2020 години

Партија 7: услуге извођења дводневне екскурзије за ученике седмог разреда у школској 2019/2020 години

Партија 8: услуге извођења тродневне  екскурзије за ученике осмог разреда у школској 2019/2020 години

Партија 9: услуге извођења наставе у природи  ученика првог разреда у школској 2019/2020 години

Партија 10: услуге извођења наставе у природи ученика другог разреда у школској 2019/2020 години

Партија 11: услуге извођења наставе у природи ученика трећег разреда у школској 2019/2020 години

Партија 12: услуге извођења наставе у природи ученика четвртог разреда у школској 2019/2020 години

Критеријум,елементи критеријума за доделу уговора:најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

 

Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки Републике Србије www.portal.ujn.gov.rs или са интернет странице nаручиоца www.mpo.edu.rs

 

Адреса и интернет адреса државног органа или организације , односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити државне средине, заштити при запошљавању, условима рада исл.

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити од Министарства финансија - Пореске управе и  од сртане локалне пореске администрације према седишту понуђача  www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs  и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине www.mpzzs.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. www.minrzs.gov.rs

Понуђач понуду подноси непосредно у року од 36 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. у секретаријату школе радним данима од 08:00 до 16:00 часова (пон.-петак) на адреси Глождачки венац 23 а Параћин  или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа “Момчило Поповић Озрен“ Глождачки венац 23 а,35 250 Параћинса назнаком: ,,Понуда за јавну набавку -услугеизвођења екскурзије и наставе у природи у школској 2019/2020 години ( по партијама) јавна набавка у отвореном поступку  бр. 5/2019- НЕ ОТВАРАТИ” са назнаком партије за коју се подноси понуда.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.децембра 2019.године до 18 часова.  Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

 

Јавно отварање понуда је 04.децембра 2019.године у  18 :10 часова часова у просторијама школе

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца поднети пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања понуде.

 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора, уколико су испуњени законски услови, у року од 10 дана од дана отварања понуда. Уговор ће бити достављен на потпис понуђачу којем је додељен уговор, у року од 8 дана од дана стицања Законом прописаних услова, у складу са чл. 149 став 6 Закона.

 

Лице за контакт:

Биљана Младеновић секретар школе, контакт телефон/факс 035/ 564-977 Е - mail адреса: ozren9@mts.rs

 

Конкурсну документацију можете преузети кликом на линк:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничку исправку конкурсне документације можете преузети кликом на линк:

Техничка исправка конкурсне документације