Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Posted 30.08.19.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 1120

П а р а ћ и н

30.08.2019.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'',бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. бр. 1117 од 29.08.2019.год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

 

О Д Л У КУ 

о додели уговора

 

 

  1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачима, и то: партија 1: „Centrex PN Group“ ДОО, Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7; партија 2:  „Centrex PN Group“ ДОО, Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7.
  2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

                                                             

О б р а з л о ж е њ е

 

 

Наручилац ОШ „Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, ул. Глождачки венац 23а, дана 16.08.2019. године, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1066, за јавну набавку добара – ужина за ученике за шк. 2019/2020.год.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 21.08.2019.године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 1116 од 29.08.2019. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 1117 од 29.08.2019.год.

 

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће:

 

1) Врста предмета јавне набавке: добра-ужина за ученике за шк. 2019/2020. год.;

2) Процењена вредност јавне набавке: 1.083.333,00 динара; ознака из општег речника набавки -  15000000.

3) Основни подаци о понуђачима: до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца, приспеле су понуде следећих понуђача, и то: понуђач „Centrex PN Group“, ДОО, Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7, заведена под дел. бројем 1114 од 29.08.2019.год. и понуђач Пекара „Клас Живорад Матић ПР“, Витошевац, заведена под дел. бројем 1115 од 29.08.2019.год.

 

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: нема понуда које су одбијене, па сам тим ни разлога за њихово одбијање, обзиром да су поднете понуде прихватљиве;

 

5) Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

 

Понуђачи су дали следеће цене, и то:

-за партију 1:

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а

1.

''Центрекс ПН Гроуп'' ДОО Параћин        

853,47 дин.

2.

Пекара „Клас“ Витошевац

859,00 дин.

 

-за партију 2:

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а

1.

''Центрекс ПН Гроуп'' Параћин        

360,74 дин.

- за партије3.-6.: није било приспелих понуда.

 

6) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача:

- за партију 1 – уговор се додељује понуђачу „Centrex PN Group“, ДОО, Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7, који је понудио укупну цену, без ПДВ-а – 853,47 дин.;

- за партију 2 - уговор се додељује понуђачу „Centrex PN Group“, ДОО, Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7, који је понудио укупну цену, без ПДВ-а – 360,74 дин.

 

              Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, па је на основу законског овлашћења, донело одлуку о додели уговора, као у тач. 1. изреке одлуке.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 

 

         

                                                                                                            ДИРЕКТОР,

                                                                                Небојша Милисављевић, проф.разр.наст.