Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 1.10.19.

РЕБУПЛИКА СРБИЈА

ОШ “МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ДЕЛ.БР. 1295

ПАРАЋИН

01.10.2019.

 

 

На основу члана 55 став 1 тачка 8, члана 57 и 166 став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/2015 и 68/2015) Основна школа Момчило Поповић Озрен“ у Параћину као наручилац, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.4/2019

 

  1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ОШ “Момчило Поповић Озрен“ ул. Глождачки венац 23 а, 35250 Параћин; www.mpo.edu.rs
  2. Врста наручиоца: Буџетски корисник, просвета
  3. Опис предмета набавке: набавка добара  - ужина за ученике за шк.2019/2020 годину , назив и ознака из општег речника набавке: 15000000 – храна, пиће, дуван и сродни производи
  4. Уговорена вредност: уговор не садржи уговорену вредност, јер је иста опредељена поруџбинама од стране наручиоца (на месечном нивоу), на основу цена датих у понуди и зависи од броја пријављених ученика (који је променљив, по месецима) и од јеловника (који је такође променљив, по месецима)
  5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
  6. Број примљених понуда: укупан број понуда -2;по партијама: за партију 1- месни производи – прерађевине -  једна понуда , за партију 2 – безалкохолна пића -  две понуде, за партију 3 – разни прехрамбени производи - једна понуда, за партију 4 – припремљени оброци – 1 понуда
  7. Највиша и најнижа понуђјена цена:

        за партију 1- месни производи – прерађевине -  укупна цена – 666,50 динара без ПДВ-а  односно 799,8  динара са ПДВ-ом

        За партију 2- безалкохолна пића -  најнижа укупна цена – 61,54 динара  без ПДВ-а односно 73,85  динара са ПДВ-ом  

                                                             највиша укупна цена – 72,88 динара  без ПДВ-а односно 87,44 са  динара ПДВ-ом

        За партију 3 –разни прехрамбени производи -  158,25 динара  без ПДВ-а односно 189,00 динара са ПДВ-ом

        За партију 4 – припремњени оброци -  165,83 динара  без ПДВ-а односно 199,оо динара са ПДВ-ом

      8.  Датум доношења одлуке о додели уговора:16.09.2019. године

      9.  Датум закључења уговора:30.9.2019. године

      10. Основни подаци о добављачу: За партије 1-4: СТР „Златни делишес“ Стефана Лазаревића 1 Параћин, МБ 54935935 ПИБ 100875936 , кога заступа Милутиновић Драгиша

      11. Период важења уговора: од 30.9.2019. до 16.6.2020. године

      12. Околности које представљају основ за измену уговора: промена цене ( Сходно члану 6 уговора)