Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 11.09.19.

На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

OЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - бр. 3/2019

           

 

  1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца; ОШ „Момчило Поповић Озрен“; ул. Глождачки венац бр.23а, 35250 Параћин; www.mpo.edu.rs;
  2. Врста наручиоца: буџетски корисник.
  3. Опис предмета набавке: набавка добара - ужина за ученике за шк. 2019/2020.год.; назив и ознака из општег речника набавке: 15000000.

4. Уговорена вредност: уговор не садржи уговорену вредност, јер је иста опредељена поруџбинама од стране наручиоца (на месечном нивору), на основу цена датих у понуди и зависи од броја пријављених ученика (који је променљив, по месецима) и од јеловника (који је такође променљив, по месецима).

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

6. Број примљених понуда: укупан број понуда – 2; по партијама: за партију 1 – 2 понуде, за партију 2 – 1 понуда, за партију 3 – нема приспелих понуда, за партију 4 – нема приспелих понуда,, за партију 5 – нема приспелих понуда и за партију 6 – нема приспелих понуда.

7. Највиша и најнижа понуђена цена: за партију 1 – 859,00дин (без ПДВ-а) и 853,47дин. (без ПДВ-а).; за партију 2: 360,74дин. (без ПДВ-а);

8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.08.2019.год.

9. Датум закључења уговора: 06.09.2019.год.

10. Основни подаци о добављачу: за партије 1 и 2: „Центрекс ПН Гроуп“ Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7; ПИБ: 109916779,

МБ - 21266922;

11. Период важења уговора: од 09.09.2019.-16.06.2020.год.

12. Околности које представљају основ за измену уговора: промена ценe (сходно члану 6. уговора).