Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 12.10.18.

На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА УСЛУГА, ред.бр. 02/2018

Превоз ученика  -

 

 

            Уговор о јавној набавци  услуга  - Превоз учениказакључен је са понуђачем Аутопревозник „Сара Милатовић“, предузетник, Крагујевац, Светозара Марковића бр. 101.  

 

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца; ОШ „Момчило Поповић Озрен“; ул. Глождачки венац бр.23а, 35250 Параћин; www.mpo.edu.rs;
 2. Врста наручиоца: буџетски корисник-просвета;
 3. Опис предмета набавке: услуга превоза ученика;  назив и ознака из општег речника набавке: 60130000;
 4. Уговорена вредност: 9.200,00 дин. без ПДВ-а (по дану ангажовања), односно укупно 772.800,00 дин.(без ПДВ-а,  јер понуђач није у систему ПДВ-а);
 5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена;
 6. Број примљених понуда: 3 (три);
 7. Понуђена цена: највиша – 10.500,00 дин.;                                                                                                                                                       најнижa  -  8.500,00 дин.;
 8.  Понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша – 10.500,00 дин.                                                                                                                                           најнижа – 9.200,00 дин.;
 9.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 31.05.2018.год.;
 10.  Датум закључења уговора: 08.10.2018.год.;
 11.  Основни подаци о добављачу: Аутопревозник „Сара Милатовић“, предузетник, Крагујевац, Светозара Марковића бр. 101,   ПИБ: 107995219, матични број: 63138045;
 12.  Период важења уговора: од 09.10.2018.год. до 28.02.2019. год.