Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Posted 27.02.18.

На основу члана 55. став 1. тачка 13. и чл. 149. ст. 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац објављује

 

                       ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

 

1.      Назив наручиоца: ОШ „Момчило Поповић Озрен“

Адреса наручиоца: ул. Глождачки венац бр.23а, 35250 Параћин,

Интернет страница наручиоца: www.mpo.edu.rs;

Read the rest of this entry »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Превоз ученика

Posted 19.02.18.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН"

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 149 Параћин 19.02.2018.год.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС",бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. бр. 142 од 14.02.2018.год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен" у Параћину, доноси 

О Д Л У КУ

о додели уговора

  1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу АР „Континент Станковић Миомир пр", из Параћина, Војводе Мишића 4/23.
  2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.
Read the rest of this entry »

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Електрична енергија

Posted 19.02.18.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 148

П а р а ћ и н

19.02.2018.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда, дел. бр. 143 од 14.02.2018.год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

 

О Д Л У КУ 

о додели уговора

 

 

  1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, са седиштем у Београду, ул. Царице Милице бр.2.
  2.  Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.                                           
Read the rest of this entry »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2018

Posted 6.02.18.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац  бр.23а

 35250 Параћин

 Дел.број: 105

 06.02.2018.год.

 

На основу члана 60.став.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) , ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА

 

Назив наручиоца:

Основна школа „Момчило Поповић Озрен“,  Параћин

 

Адреса наручиоца:

ул. Глождачки венац бр. 23а,35250 Параћин

 

Интернет страница наручиоца:

www.mpo.edu.rs

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - УЖИНА 2017.

Posted 8.09.17.

На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

OЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - бр. 3/2017

           

 

  1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца; ОШ „Момчило Поповић Озрен“; ул. Глождачки венац бр.23а, 35250 Параћин; www.mpo.edu.rs;
  2. Врста наручиоца: буџетски корисник.
  3. Опис предмета набавке: набавка добара - ужина за ђачку кухињу за шк. 2017/2018.год.; назив и ознака из општег речника набавке: 15000000.
Read the rest of this entry »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - УЖИНА 2017/18.

Posted 25.08.17.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 667

П а р а ћ и н

25.08.2017.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'',бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. бр. 665 од 24.08.2017.год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

 

 

О Д Л У КУ 

о додели уговора

Read the rest of this entry »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - УЖИНА 2017/18

Posted 16.08.17.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“

Дел.број 647

16.08.2017.год.

П а р а ћ и н

 

На основу члана  60. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, објављује

   

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Назив наручиоца:

Основна школа „Момчило Поповић Озрен“,  Параћин

 

Адреса наручиоца:

ул. Глождачки венац бр. 23а, 35250 Параћин

 

Интернет страница наручиоца:

www.mpo.edu.rs

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Превоз ученика

Posted 1.03.17.

На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

OЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА УСЛУГА, ред.бр. 01/2017

-        Превоз ученика  -

 

 

            Уговор о јавној набавци  услуга  - Превоз ученика,закључен је са понуђачем АПР „Континент“, Станковић Миомир пр, ул. Војводе Мишића Л. 4/23, Параћин.

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Електрична енергијa

Posted 1.03.17.

 На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и чл. 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

OЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ДОБАРА, ред.бр. 02/2017

-        Електрична енергија  -

 

 

            Уговор о јавној набавци добараЕлектрична енергијa, закључен је са понуђачем ЈП „ЕПС“, ул Царице Милице бр. 2, Београд. 

Read the rest of this entry »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Снабдевање електричном енергијом

Posted 14.02.17.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 167

П а р а ћ и н

14.02.2017.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. бр. 166 од 14.02.2017.год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

 

О Д Л У КУ 

о додели уговора

 

 

  1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Јавном предузећу  „Електропривреда Србије“, са седиштем у Београду, ул. Царице Милице бр.2.
  2.  Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.                                            .

 

О б р а з л о ж е њ е

Read the rest of this entry »