Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОДЛУКА - Услуга превоза ученика

Posted 5.04.18.

ОШ „Момчило Поповић Озрен"

Дел. број 303

Параћин

05.04.2018.год.

 

        На основу члана 150. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.гл.РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), одговорно лице наручиоца, директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен" у Параћину, доноси

 

ОДЛУКУ

        Настављају се даље активности у поступку јавне набавке мале вредности-услуга превоза ученика, број набавке 2/2018.

 

Образложење

        Имајући у виду да је у току поступка јавне набавке понуђач „Аутопревозник Сара Милатовић Предузетник" из Крагујевца, изјавио захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а како правне последице изјављеног захтева онемогућавају даље поступање у овом поступку јавне набавке, одговорно лице код наручиоца, доноси одлуку као у диспозитиву, а из разлога јер би доследна примена Закона о јавним набавкама и задржавање активности наручиоца, проузроковало велике тешкоће у раду и пословању наручиоца, које су несразмерне вредности јавне набавке, обзиром да би неизвршавање овог поступка јавне набавке, довело до тога да превоз ученика до школе буде онемогућен, а што би у крајњем исходу онемогућило одржавање наставе.

         Посебно истичемо следеће:

        Право на образовање је Уставом Републике Србије („Сл. гласник РС" број 98/06) загарантовано право, те у складу са чланом 71. Устава свако има право на образовање. Када говоримо о обавезности образовања, у складу са ставом 2. наведеног члана Устава, основно образовање је обавезно.

        У складу са чланом 5. Закона о основном образовању и васпитању, основно образовање и васпитање обавезно је и остварује се у складу са законом. Одговорност за редовно похађање наставе уређена је на више места у законима, тако да се овом одговорношћу бави и Закон о основама система образовања и васпитања (чланови 22. и 84.).

        Чланом 69. став 1. Закона о основном образовању и васпитању је прописано да ученик који је настањен на удаљености већој од четири километра од седишта школе има право на бесплатан превоз.

        Сходно наведеним одредбама Устава и Закона, ученицима се мора обезбедити редовно похађање наставе, што подразумева одговарајући превоз како би могли свакодневно да долазе на наставу, редовно похађају исту и након наставе буду враћени својим кућама (ради се о 38 ученика старијих разреда из Мириловца и Лебине).

        Из наведеног је очигледно, да би непоступање наручиоца по наведеним одредбама Устава и закона довело до грубог кршења истих, односно онемогућавања редовног доласка ученика на наставу, као и редовног похађања исте, тј. њихово даље школовање.

 

 

Соња Миљковић, Директор

Оригинални документ одлуке можете преузети овде.