Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Одлука о додели уговора - Превоз ученика

Posted 31.05.18.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 481

П а р а ћ и н

31.05.2018.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'',бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. бр. 480 од 31.05.2018.год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

 

О Д Л У КУ 

о додели уговора

 

 

  1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Аутопревозник ''Сара Милатовић'' предузетник, Светозара Марковића бр. 101, Крагујевац.
  2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 О б р а з л о ж е њ е

                                                                        

Наручилац ОШ „Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, ул. Глождачки венац 23а, је поступајући у свему по примедбама и налозима Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки-Београд, извршио нову стручну оцену понуда и о томе сачинио Извештај дана 31.05.2018.год., заведен под дел. бројем 480.

На основу сачињеног извештаја, наручилац је донео нову одлуку о додели уговора, као у диспозитиву.

1) Предмет јавне набавке: услуга превоза ученика, наручиоца ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, на релацији Параћин-Лебина-Мириловац и обратно. Редни број јавне набавке – 02/2018.

2) Процењена вредност јавне набавке: 2.050.000,00 динара; ознака из општег речника набавки -  60130000;

3) Основни подаци о понуђачима: до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца, приспеле су понуде следећих понуђача, и то:

 

Р.бр.                                   Назив понуђача                                             Датум и време

1. дел.бр.137  Аутопревозник ''Сара Милатовић'' предузетник,             14.02.2018.     09.38

                        Светозара Марковића бр. 101, Крагујевац

2. дел.бр.138  Аутопревозник ''Континент'', Станковић Миомир ПР,      14.02.2018.     10.50

                        Војводе Мишића 4/23, Параћин

3. дел.бр.139  „Еуролин“ Д.О.О, Параћин                                             14.02.2018.     10.52

                        ул. Томе Живановића 129, Параћин

Неблаговремених понуда није било.

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: Одбијена је понуда понуђача Аутопревозник ''Континент'', Станковић Миомир ПР из Параћина, као неприхватљива, из следећих разлога:  наручилац је поступио у складу са примедбама и налозима Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, садржаним у Решењу бр. 4-00-212/2018. године од 10.04.2018.год., тако што се писаним путем, дана 25.04.2018.год., обратио Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и од истог затражио мишљење да ли је Решење број 332-347-01/2011-04 од 06.04.2011. године, које је приложено у понуди изабраног понуђача Аутопревозника ''Континент'', Станковић Миомир ПР, било важеће у тренутку подношења понуде, тј. на отварању понуда и у складу са важећим прописима који регулишу предметну област. Дана 30.05.2018.год., наручилац је примио допис-одговор Министарства на давање мишљења, број 011-00-00317/2018-03 од 21.05.2018.год., заведен под дел. бројем 475, где је у ст. 5. одговора, наведено да „имајући у виду наведене законске одредбе, произилази да је Решење Министарства за инфраструктуру и енергетику, Сектор за друмски транспорт, број 332-347-01/2011-04 од 06.04.2011. године, престало да важи дана 12.02.2018. године, па нас обавештава да предузетник АР „Континент“ Станковић Миомир ПР из Параћина, није могао да обавља предметну област, на основу наведеног решења, након истека наведеног датума“. Обзиром да је отварање понуда било 14.02.2018.године, произилази да предметно решење у тренутку подношења понуде, тј. на отварању понуда, није било важеће, нити у складу са важећим прописима који регулишу предметну област. Понуђена цена наведеног понуђача је износила 8.500,00 дин., без ПДВ-а, по дану.

5) Критеријум за доделу уговора јенајнижа понуђена цена“.

6) Назив понуђача коме се додељује уговор: применом критеријума за доделу уговора, извршено је рангирање прихватљивих понуда, и то:

 

Р.бр.                Понуђач                                             Цена без ПДВ-а         Цена са ПДВ-ом

1.         Аутопревозник ''Сара Милатовић''                    9.200,00 дин.                       /

            предузетник, Крагујевац

2.         „Еуролин“ Д.О.О, Параћин                              10.500,00 дин.            11.550,00 дин.                                   

 

            Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије, па је на основу законског овлашћења, донело одлуку о додели уговора, као у диспозитиву, којом се понуда понуђача Аутопревозник ''Сара Милатовић'' предузетник,Светозара Марковића бр. 101, Крагујевац, бира као најповољнија.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 

                                                                                                                        ДИРЕКТОР,

                                                                                    Соња Миљковић, проф.педагогије

 

 Оригиналан документ одлуке можете погледати и преузети кликом на линк.