Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Posted 30.10.18.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 1013

П а р а ћ и н

30.10.2018.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. бр. 1011 од 29.10.2018.год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

 

О Д Л У КУ 

о додели уговора

 

 

  1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу УПП „ЕНЏИ“ ДОО, Чика Љубина 5 из Параћина.
  2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

                                                                       

Наручилац ОШ „Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, ул. Глождачки венац 23а, дана 12.10.2018. године, донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 950, за јавну набавку услуга – израда пројектно-техничке документације спољног уређења дворишта ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 18.10.2018.године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 1001 од 26.10.2018. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 1011 од 29.10.2018.год.

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће:

1) Предмет јавне набавке: услугеизрада пројектно-техничке документације спољног уређења дворишта ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину. Редни број јавне набавке – 04/2018.

2) Процењена вредност јавне набавке: 675.000,00 динара; ознака из општег речника набавки -  услуге техничког пројектовања – 71320000;

3) Основни подаци о понуђачима: до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца, приспела је понуда следећег понуђача, и то:

Р.бр.                                   Назив понуђача                                                  Датум и време

1. дел.бр.1000         УПП „ЕНЏИ“ ДОО, Чика Љубина 5,                              26.10.2018.  11.28

                                                Параћин

Неблаговремених понуда није било.

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:није било неблаговремених и неприхватљивих понуда.

5) Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

6) Назив понуђача коме се додељује уговор:

 

                 Понуђач                                                    Цена без ПДВ-а                Цена са ПДВ-ом

УПП „ЕНЏИ“ ДОО, Чика Љубина 5                               675.000,00 дин.                810.000,00 дин.   

                Параћин

            Понуђач је навео да ће набавку извршити уз помоћ члана групе понуђача: „Пресек“ ДОО, Солунских ратника 57, Ниш.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, па је на основу законског овлашћења, донело одлуку о додели уговора, као у тач. 1. изреке одлуке.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 

 

         

                                                                                                         ДИРЕКТОР,

                                                                                Соња Миљковић, проф.педагогије