Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 7.11.18.

Назив наручиоца:                       ОШ "Момчило Поповић Озрен"

Адреса наручиоца:                     Параћин, ул. Глождачки венац бр. 23а

Интернет страница наручиоца:  www.mpo.edu.rs

Врста наручиоца:                      Просвета

Врста предмета:                        Услуге

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, 

односно назив и ознака из општег речника набавке:

Израда пројектно-техничке документације спољног уређења дворишта ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину.

Уговорена вредност:      675.000.00 дин., без ПДВ-а, односно 810.000,00 дин., са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:         најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:  1

Понуђена цена: 

                                - Највиша:        675.000,00 дин., без ПДВ-а

                                - Најнижа:        675.000,00 дин., без ПДВ-а

 

Понуђена цена код

прихватљивих понуда:

                                - Највиша:        675.000,00 дин., без ПДВ-а

                                - Најнижа:        675.000,00 дин., без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

члан групе је дужан да изврши 50% набавке у делу пројектовања фаза пројектa спољног уређења и електроенергетских инсталација потребних за извршење предметних уговорених обавеза.

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:   30.10.2018.

 

Датум закључења уговора:    05.11.2018.

 

Основни подаци о добављачу:

Заједничка понуда-УПП "Енџи" д.о.о., Чика Љубина бр. 5, Параћин; МБ-07879253; ПИБ;

100877532 (овлашћени члан групе понуђача);

 

члан групе: "Пресек" д.о.о., ул. Солунских ратника бр. 57, Ниш; МБ-20779900; ПИБ-107317482

 

Период важења уговора: 35 календарских дана, од добијања Информације о локацији

 

Околности које представљају основ за измену уговора:

-

 Остале информације:

-