Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 11.09.18.

            На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - бр. 3/2018

           

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца; ОШ „Момчило Поповић Озрен“; ул. Глождачки венац бр.23а, 35250 Параћин; www.mpo.edu.rs;

2. Врста наручиоца: буџетски корисник.

3. Опис предмета набавке: набавка добара - ужина за ђачку кухињу за шк. 2018/2019.год.; назив и ознака из општег речника набавке: 15000000.

4. Уговорена вредност: уговор не садржи уговорену вредност, јер је иста опредељена поруџбинама од стране наручиоца (на месечном нивору), на основу цена датих у понуди и зависи од броја пријављених ученика (који је променљив, по месецима) и од јеловника (који је такође променљив, по месецима).

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

6. Број примљених понуда: укупан број понуда – 3; по партијама: за партију 1 – 1 понуда, за партију 2 – 2, за партију 3 – 1, за партију 4 – 2, за партију 5 – 1 и за партију 6 – 1.

7. Највиша и најнижа понуђена цена: за партију 1 – 729,42 дин.; за партију 2: 146,02 дин.; партија 3: 495,91 дин.; партија 4: 56,70 дин.; партија 5: 140,33 дин.; партија 6 – 199,00 дин. по оброку.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.08.2018.год.

9. Датум закључења уговора: 07.09.2018.год.

10. Основни подаци о добављачу: за партију 1: „Центрекс ПН Гроуп“ Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7; ПИБ: 109916779, МБ - 21266922; за партије 2, 3, 4, 5 и 6: СТР „Златни делишес“ Параћин, Стефана Лазаревића бр. 1, ПИБ-100875936, МБ-54935935.

11.   Период важења уговора: од 10.09.2018.-14.06.2019.год.

12. Околности које представљају основ за измену уговора: промена ценe (сходно члану 6. уговора).