Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Posted 19.06.18.

Назив наручиоца:                                    ОШ "Момчило Поповић Озрен"

Адреса наручиоца:                                   ул. Глождачки венац бр. 23а

Интернет страница наручиоца:                 www.mpo.edu.rs

Врста наручиоца:                                    Просвета

Врста поступка јавне набавке:                 Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:                                      Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

 

Jавна набавка мале вредности - превоз ученика

60130000 - услуге друмског путничког превоза за посебне намене

 

Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):

 

"ЕУРО-ЛИН" ДОО Параћин, ул. Томе Живановића бр. 129; МБ: 17118854

 

Фаза поступка јавне набавке у којој је

поднет захтев за заштиту права:             После доношења одлуке

 

Лице за контакт:                                    секретар школе 035/564-977

 

Остале информације:                            ЈНМВ бр. 02/2018

 

Оригинални документ можете видети на линку.