Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

Posted 24.04.18.

На основу члана 55. став 1. тачка 14) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац ОШ „Момчило Поповић Озрен“ из Параћина

                                      

О Б Ј А В Љ У Ј Е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

јавне набавке мале вредности бр. 02/2018

 

1. Назив наручиоца:Основна школа „Момчило Поповић Озрен“

Адреса наручиоца:ул. Глождачки венац бр. 23а, 35250 Параћин

Интернет страница наручиоца: www.mpo.edu.rs.

2. Врста наручиоца: установа-просвета

3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

4. Предмет јавне набавке: набавка услуге превоза ученика на релацијиПараћин – Лебина – Мириловац  и обратно, за период 01.03.2018. до 28.02.2019. године;

Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге друмског путничког превоза за посебне намене – 60130000.

5. Основ за поништење поступка:Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, број 4-00-212/2018 од 10.04.2018. године, којим се захтев за заштиту права понуђача усваја као основан и предметни поступак јавне набавке делимично поништава у делу који се односи на стручну оцену понуда и одлуку о додели уговора.